Ang Layunin

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

Ang aming layunin ay hindi lamang upang ipagtanggol ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan), bagkus ang mahalaga ay upang ilahad sa sangkatauhan ang kanyang mensahe, ang kanyang pagkatao, at ang mga pruweba sa katotohanang siya ang Propeta at Sugo ng Allah.

Siya ang huling Propeta ng Diyos, at ang simula ng kanyang pagiging-propeta ay siyang umpisa ng bagong daigdig na takdang mananatili hanggang sa huling panahon na kung saan ang lahat ng nilikha ay babalik sa Tagapaglikha, ang Panginoon.

Ang kanyang kapangyarihan ay nakikita sa lahat ng bahagi ng ating buhay, ito man ay ating nababatid o hindi. Matutunghayan ito sa pananampalataya at pag-iisip ng lahat ng tao sa buong daigdig. Malinaw na nakikita ito sa bawat Kultura at pagsulong ng kaunlaran na siyang nagpapagalaw sa konsepto ng moralidad at ang pamamaraan ng pamumuhay. Ito'y nagkakaroon ng epekto sa kaalaman at pag-aaral, sa makatuwid kanyang sinasaklawan ang buong pantaong pagpupunyagi.

Nakakalungkot isipin na karamihan sa mga tao ngayon ay kulang sa kaalaman tungkol sa Huling Propeta ng Allah. Sila'y walang sapat na alam sa kanyang talambuhay (Seerah), ang kanyang layunin at ang makasaysayang kaalaman (kaisahan ng Allah) na kanyang iniwan sa daigdig na ito na ating kinagagalawan.

Sa ganitong dahilan, umusbong ang hangaring itatag ang Website na ito tungkol sa buhay ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan), na naglalaman ng mga mahahalagang bahagi ng kanyang Talambuhay upang mapag-aralan at mapakinabangan ng lahat.

Ang mapaniniwalaang Talambuhay ng Propeta ay malinaw na naiiba, makatotohanan at kumpleto. Katotohanan, ito'y isang bukas na aklat sa lahat ng mga nagnanais makilala ito. Ito'y isang malinaw na kasaysayan at ang bawat detalye ng kanyang buhay ay dokumentado ng pagkatapos ito basahin, parang nakita mismo at namuhay kasama ang Propeta. Ang talambuhay ng Propeta ay matibay na halos lahat ng aspekto sa buhay ng tao ay nasasaklawan. Higit sa lahat ito'y isinalaysay ng maliwanag at detalyado na ang lahat ng tao mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan ay madaling isalaysay at itulad ang mga ito sa.

Kahit na ang walang tigil na paglalarawan sa kanyang dakilang buhay at pagkatao, ang paglalahad na ito ay sadyang ginawa upang panatilihing makatotohanan at tunay ang pagsasalaysay sa kanyang talambuhay. Ito'y nagsisilbing panimula para sa mga taong ngayon lang ito mapag-alaman.

Aming pinaniniwalaan na hindi natin matiis na hindi mapagalaw at mapukaw sa kadakilaan ng kanyang pagkatao. Maging ang kanyang mga kaaway at kritiko ay umamin na wala silang makitang kamalian sa kanyang asal o dangal sa kanyang pagkatao.

Malugod po namin kayong inaanyayahan na basahin at matoto hinggil dito sa pinakamabait, maunawain at mapagbigay-buhay na tao, ang Sugo at alipin ng Allah.

54
    Total:0   -   Page:1   -   Pages:0
    |«« »»|