Ang Pag-aasawa sa Islam

PLPHP - ISCAG Philippines

Ang Pag-aasawa sa Islam

 

v      Du’a (Sa Arabik at kahulugan)

 

v      Pagbati [Muslim, di-Muslim]

 

v      Pasasalamat [Allah[1]U[2], Host, Guest]

 

v      Pambungad

 

Ating mababasa sa huling kapahayagan ng AllahU na kanyang  ipinadala sa kanyang huling Sugo na si Muhammadr[3] ..

 

... Sa araw na ito ay pinaging-ganap ko ang Deen (panuntunan ng buhay), kaya’t sakop nito ang lahat ng bahagi ng buhay ng tao maging ito man ay pangrelihiyon, pampamilya, panlipunan, pambabatas, pangkalakalan, ugnayan pandaigdigan at iba pang aspekto ng pananatili ng tao sa mundo bilang paghahanda sa kanyang kahihinatnan sa kabilang buhay. Kaya naman, ang Allah mismo ang nagsabi: Innal-ladhina indallaahil-Islam.”

 

Katotohanan, ang tanging Deen sa paningin ng Allah ay Islam. [Al-Imran, 3:19]

 

Ang pagsunod at pagtalima sa panuntunan ng buhay na itinakda ng AllahU para sa atin ay ang Islam. Sa dahilang siya ang dakilang lumikha, batid niya ang makabubuti at makakasama sa kanyang mga nilikha. Tayo ba’y dapat pang pumili ng ibang panuntunan gayong tayo’y binigyan na ng mismong tagapaglikha natin?

 

Sinumang maghangad ng ibang Deen liban sa Islam,hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay siya’y mabibilang sa mga tauhan.  [Al-Imran, 3:85]

 

Katulad ng nasabi ko, ang Islam ay sakop ang lahat ng bahagi ng buhay.  Maging ang dahilan ng ating pagtitipon ngayong gabi ay may nakatakdang alituntunin ang Islam.

 

Paano ba ang pag-aasawa sa Islam?  Ano ang mga katuruan ng Propetar tungkol dito?

 

Si Propeta Muhammadr  ay nagsabi:

 

Ang pag-aasawa ay kalahati ng panananpalataya, kaya’t maging matakot sa Allah sa natitirang kalahati.

 

Ang pundasyon ng matatag na lipunan ay ang matatag na pamilya. Ang pag-aasawa ay isang paraan upang mapanatiling malinis at matatag ang pamilya at lipunan. Kaya naman, sa Islam ay binibigyan diin ang pag-aasawa lalo na sa mga kalalakihang umabot na sa pagbibinata.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

Binata, kung kayo mo nang utusan ang asawa, mag-asawa ka na upang malayo ka sa malalaswa. Kung hindi mo pa kaya, ibaling ang sarili sa pag-aayuno, sapagka’t ito’s nakababawas ng pagnanasa sa laman.

 

Kaalinsabay nito, ang Propetar ay ipinagbabawal din ang sultero, ang di pag-aasawa.  Siya ay nagsabi:

 

         

 

 

Ang sinumang nagtakda sa sarili ng di-pag-aasawa ay hindi nabibilang sa atin (Sambayanang Muslim) [Surah An-Nisa’, 4:3]

 

... magkagayo’y mag-asawa sa kababaihang inyong napupusuan, dalawa, tatlo o apat. Subali’t kung kayo’y natatakot (o nag-aalala) na hindi ninyo sila kayang pakitunguhan nang (pantay o) may katarungan, magkagayo’y mag-asawa ng isa lamang.

 

Ito ang isang pagpapahintulot ng AllahU na sadyang di kayang unawain lalo na ang mga di-Muslim. Ang mensahe ng Islam ay hindi lamang ipinadala para sa isang uri ng lahi, bansa, o panahon kundi para sa buong sangkatauhan at sa lahat ng panahon.  Tanging ang Allah lamang ang nakababatid sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha hindi lamang noon nakaraan, nitong kasalukuyan pati na rin sa hinaharap.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi na ang isa sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay ang pagdami ng kababaihan na ang 50 babae ay babalikatin sa iisang lalake.

 

Sa panahong ito, sa Pilipinas, ating makikita na ang kababaihan ay higit na marami kaysa kalalakihan. Ang sensus ay bawa’t isang lalake ay katumbas ng 7 babae.  Alisin mo pa sa listahan ng kalalakihan iyong mga nagmamanikyur, nagkukulot ng buhok, etc, lalo na naging malala ang kakulangan ng lalake. Ano ngayon ang mangyayari sa sobra-sobrang kababaihan. Ang resulta ay kitang-kita na sa ating lipunan -- nagkalat na immoralidad.

 

          * Polygamy - Proliferated even before Muhammad's time.

          * Previous Prophets have more than 1 wife.

          * Limitation/Conditions during Muhammad’s time.

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

Sinumang hindi nagbigay ng katarungan sa kanilang asawa, darating siya sa Araw ng Pagbabangong-muli na nakalaylay ang kalahating katawan.

 

          * Kailangan ang kasal sa lahat

          * Pag-aasawang may pananagutan

          * Karapatan ng lahat sa Pamana

 

          Muslim na kalalakihan                    Muslim, Angkan ng Kasulatan

          Muslim na Kababaihan                            Muslim lamang

 

 

Kabanata Al-Bakarah 2:221

 

At huwag makipag-asawa sa Al-Mushrikat (mga sumasamba sa diyus-diyusan (idolatress) hanggang sa sila ay maniwala (sumamba sa Allah lamang). At katotohanan, ang isang babaing aliping nananampalataya ay nakahihigit kaysa sa isang malayang Mushrikah (idolatress) bagama’t siya ay kaakit-akit sa iyo. At huwag ibigay ang inyong kababaihan sa pag-aasawa sa Al-Mushriqun (pagano, sumasamba sa mga diyos-diyusan, di-nananampalataya sa Allah) hanggang sa sila’y maniwala (sumamba lamang sa Allah). At nakahihigit kaysa sa isang malayang Mushrik bagama’t siya ay kaakit-akit sa iyo...”

 

          * Pag-aasawa sa Islam ay hindi sacramento kundi isang kontrata.

          * Kasunduan na hindi salungat sa turo ng Islam.

          * Ang karapatan ng babae ay pinangangalagaan.

          * Ang kanyang apelyido ay mananatili

          * Ang kanyang yaman ay mananatili sa kanya lamang

          * Ang kanyang kinikita habang may-asawa ay kanya lamang.

 

Kabanata An-Nisa 4:4

 

At ibigay sa kababaihan  (na inyong pakakasalan) ang kanilang Mahr (itinakdang tungkuling pagbibigay sa oras ng kasal) na bukal sa puso...

 

Si Propeta Muhammadr ay nagsabi:

 

Ang pinakamahusay na kasalanan ay yaong kaunti ang gastusin.

 

Kabanata An-Nisa 4:34

 

Ang kalalakihan ay tagapagtanggol at tagapanustos ng kababaihan, sapagka’t ginawa ng Allah na sila’y may kahigtan sa kanila, at sa dahilang sila’y gumugugol (bilang panustos sa kababaihan) mula sa kanilang kinita...[1]  Ang tunay na pangalan ng Tagapaglikha, Ang Nag-iisa, Ang Diyos. Siya mismo ang nagsabi na ito ang kanyang pangalan sa Qur'an.

 

[2]  [ U ] Pangungusap na binabanggit pagkatapos marinig o banggitin ang 'Allah' sa wikang Arabic - Allah subhana ta'ala - na ang kahulugan ay sa wikang Pilipino ay - "Ang Kataas-taasan".

 

[3]  [ r ] Sallallahu Alaihi Wassallam.  Isang pangungusap na binabanggit sa tuwinang sasabihin o maririnig ang pangalan ni Propeta Muhammadr, na nangangahulugan ng “Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa kanya at ilayo siya sa anumang paninira (derogatory things) at iligtas siya sa anumang masama (evil).”

1
1943
تعليقات (0)