Ang Regla

PLPHP

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

Ang Regla

[PLPHP]

 

Ang Edad at Takdang-panahon

 

A. Ang Edad.

 

Ang karaniwang edad na may regla ang isang babae ay 12 taon hanggang 50 taon. Maaari ring magkaroon ng regla ang babae ng mas maaga pa sa 12 taong gulang o pagkatapos ng 50 taong gulang depende sa kanyang kalagayan, sa kapaligiran at sa klima.

 

B. Ang Takdang-panahon.

 

Walang takdang panahon na pinakamarami o pinakakaunti na bilang ng mga araw ng regla.

 

 

Ang Pagreregla ng Nagdadalantao

 

Karaniwang humihinto ang pagreregla ng isang babae kapag siya ay nagdadalantao.

 

1.     Kapag ang babae ay nakakita ng dugo, 2 o 3 araw bago magsilang, na may kasamang pananakit ng tiyan (labor), ito ay Nifas (o pagdurugo na sanhi ng panganganak na maaaring lumabas bago o matapos magsilang).

 

2.     Nguni't kapag siya ay nakakita ng dugo, maraming araw o ilang araw (2 –3 araw) bago magsilang subali't walang kasamang pananakit ng tiyan (labor), ito ay hindi Nifas at hindi rin regla kundi Istihadah na ipaliliwanag natin mamaya. Magiging regla lamang ang dugong ito kung ang kanyang regla ay patuloy na hindi humihinto kahit siya ay nagdadalantao.

 

 

Ang mga Abnormalidad Sa Pagreregla

 

May iba't-ibang uri ng abnormalidad sa pagreregla

 

A. Sa bilang ng araw: Labis o kulang

 

Halimbawa: Kung ang takdang panahon (period) ng babae ay 6 na araw at nagpatuloy ang paglabas ng dugo sa ika-7ng araw, ito ay labis. O kung ang kanyang takdang panahon ay 7 ng araw nguni't huminto ang paglabas ng dugo sa ika-6 na araw pa lamang, ito ay kulang.

 

B. Sa Pagdating: Maaga o huli

 

Halimbawa: Kung karaniwang dumarating ang kanyang regla sa katapusan ng buwan at biglang dumating sa simula ng buwan, ito ay maaga. O kung ang karaniwang dumarating sa simula ng buwan at biglang dumating sa katapusan, ito ay huli. Oras na nakita ng isang babae ang dugo, siya ay nireregla na, at oras na huminto ang pagdurugo siya at tapos ng magregla -- sumobra man o kumulang ang kanyang takdang panahon, mapaaga man o mapahuli ang pagdating nito.

 

K. Sa Kulay: Dilaw o kulay putik

 

Kapag nakita niya na ang dugo ay manilaw-nilaw na parang nana o kulay putil (na ang kulay ay nasa pagitan ng dilaw at itim) at kung ito ay nakita sa loob ng kanyang takdang-panahom bago huminto ang regla o karugtong ng kanyang takdang panahon bago tuluyang huminto ang kanyang pagreregla, ito ay regla na nasasaklawan ng mga alituntunin ng pagreregla. Kapag nakita naman niya ang manilaw-nilaw na dugo pagkatapos na huminto ang pagreregla, hindi na ito regla at hindi niya ito bibigyang pansin.

 

D. Ang Paghinto-hinto ng Regla na wala Sa Panahon

 

Halimbawa: May regla ngayon, bukas ay wala at mayroon sa susunod na araw. Ang ganitong uri ng pagreregla ay may 2 kalagayan:

 

1.      Na ito ay palagiang nangyayari sa isang babae sa lahat ng araw. Ang tawag dito ay Istihadah. Ang babae sa ganitong kalagayan ay saklaw ng alituntunin ng Istihadah na susunod nating tatalakayin.

 

2.      Na ito ay hindi tuloy-tuloy sa isang babae at nangyari lamang sa ibang araw. At mayroon talagang mga araw na talagang hihinto ang kanyang regala. Ang paghinto ng pagdurugo ay kailangang hindi mababa sa isang araw (24 oras) upang masabing huminto na talaga ang regla ng isang babae. Maliban nalamang kung ang paghinto ay nangyari sa katapusan ng kanyang takdang panahon (period) o nakakita siya ng likidong malinaw (mucus) na lumalabas sa katapusan ng regla.

 

E. Panunuyo ng Dugo

 

Kung ang panunuyo ng dugo, bunga nito ay pamamasa (wetness) lamang ang nakikita ng isang babae nguni't walang pagdaloy ng dugo, ay nangyari sa loob ng takdang-panahon ng pagreregla o karugtong ng pagreregla bago tuluyang huminto ang pagreregla, ang pamamasa (wetness) na nakikita ay regla pa rin. Kung ang panunuyong ito ay nagyari matapos na huminto ang pagreregla, ito ay hindi regla.

 

 

Ang mga Alituntunin Sa Pagreregla

 

1.     Ang Salah (Pagdarasal)

 

Ipinagbabawal (Haram) at hindi matatanggap sa isang may regla ang magsagawa ng Salah na sapilitan o hindi sapilitan at hindi niya kailangang bayaran (magsagawa ng Qada') ang mga Salah na hindi niya nagawa noong siya ay nireregla pa. Nguni't nararapat niyang bayaran ang isang Salah kapag naabutan niya ang kahit isang minuto sa oras ng Salah, maabutan man niya ang simula o ang katapusan ng oras ng Salah. Ang halimbawa ng naabutan sa simula ang oras ng Salah ay ganito: Kapag ang isang babae ay dinatnan ng regla mga isang minuto pagkatapos lumubog ang araw, kailangang magbayad kaagad siya para sa Salah ng Maghreb pagkatapos ng kanyang regla at pagkatapos makapaligo dahil may naabutan siyang humigit kumulang sa isang minuto sa oras ng Salah na ito bago siya dinatnan ng regla. Ang halimbawa naman ng naabutan sa katapusan ang oras ng Salah ay ganito: Kapag huminto ang regla ng isang babae mga isang minuto bago sumikat ang araw, kailangang magbayad siya para sa Salah Al-Fajr pagkatapos na pagkatapos niyang makapaligo dahil may naabutan siyang humigit kumulang sa isang minuto sa oras ng Salah na ito nang huminto ang kanyang regla.

 

Ang dhikr Takbeer (pagsabi ng "Allahu Akbar"), Tasbeeh (pagsabi ng "Subhaanallah"), Tahmeed (pagsabi ng Alhamdulillah"), Tasmeeyah (pagsabi ng "Bismillah") sa pagkain at iba pang gawain, pagbabasa ng Hadeeth o Figh (Batas at Patakaran sa Islam) o Du'a (panalangin), Ta'meen (pagsabi ng Amen), at pakikinig ng Qur'an ay hindi ipinagbabawal sa babaeng may regla.

 

Hindi masama para sa isang babaeng may regla na basahin o bigkasin nang tahimik ang Qur'an. Halimbawa'y kung titingnan lamang niya ng mga nakasulat na talata ng Banal na Qur'an at babasahin ito na hindi binibigkas, ito ay hindi bawal. Ang higit na mainam para sa babaeng may regla ay huwag basahin ang Qur'an nang may tunog maliban na lamang kung kinakailangan. Halimbawa: Hindi bawal na basahin ang Qur'an kung siya ay nagtuturo at kailangan niyang idikta o bigkasin ang Qur'an sa mga tinuturuan o kung may pagsusulit at kailangan niyang basahin ang Qur'an. Ang mag-aaral ng Qur'an na may regla ay maaaring bumasa ng Qur'an nang may tunog kung talagang kailangan gaya halimbawa kung pagsusulit.

 

2.     Pag-aayuno

 

Ang Pag-aayuno, tungkulin (Fard) man o hindi tungkulin (sunnah), ay ipinagbabawal sa isang babaeng may regla at hindi matatanggap, nguni't kailangang magsagawa siya ng pag-aayuno sa ibang araw para sa mga araw ng Ramadan na hindi siya nakapag-ayuno. Kung dinatnan siya ng kanyang regla habang siya ay nag-aayuno, wala nang saysay ang kanyang pag-aayuno (sa araw na iyon lamang) kahit sabihin pang dinatnan siya nito ng isang minuto o mababa pa sa isang minuto bago lumubog ang araw. Kinakailangang bayaran niya sa ibang araw ang pag-aayuno para sa araw na iyon kung ang naturang pag-aayuno ay tungkulin (Fard, o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan). Kung nararamdaman niya ang pagdating ng regla bago lumubog ang araw subali't ang dugo ay lumabas matapos na lumubog ang araw, ang pag-aayuno niya ay buo, tanggap at may saysay.

 

Kung sumapit na ang madaling-araw at may regla pa siya, kailangang hindi siya mag-ayuno sa araw na iyon dahil hindi matatanggap ang kanyang pag-aayuno kahit pa huminto ang kanyang regla mga isang minuto matapos sumapit ang madaling-araw. Kaya kung huminto ang kanyang regla bago magmadaling-araw, kahit mga isang minuto bago magdaling araw, kailangang mga–ayuno siya sa araw na ito sapagka't tanggap ang kanyang pag-aayuno kahit na nakapaligo lamang siya matapos na dumating ang madaling –araw.

 

3.     Ang Pagsasagawa ng Tawaf (Pag-ikot Sa palibot ng Ka'abah )

 

Ipinagbabawal sa may regla ang pagsasagawa ng Tawaf sa Ka'bah, tungkulin man ito o hindi, at hindi iyon katanggap-tanggap. Nguni't ang ibang mga gawain at Umra gaya ng Sa'y (pagtakbo) sa pagitan ng Safa at Marwa (dalawang burol), pananatili sa Arafa, pananatili sa Muzdalifah at Mina, at iba pa ay hindi ipinagbabawal sa kanya. Kaya kung sakali man na nagsagawa ng Tawaf ang isang babae habang siya ay walang regla at biglang lumabas ang regla pagkatapos niyang magsagawa ng Tawaf o biglang lumabas ang regla habang siya ay nagsasagawa ng Sa'ay, tanggap pa rin ang kanyang Tawaf o Sa'ay.

 

4.     Ang Pananatili Sa Masjid

 

Ipinagbabawal sa isang babaeng may regla ang pananatili sa Masjid.

 

5.     Ang Pakikipagtalik

 

Ipinagbabawal sa may regla at sa kanyang asawa ang pagtatalik, nararapat lamang na paalalahanan at pagbawalan din niya ang kanyang asawa na gawin pilitin siya. Maliban dito, ang lahat ng paglalambingan katulad ng yakap, halik at iba pa ay pinahihintulutan nguni't sa kalagayang hindi hahantong sa tuwirang pagtatalik.

 

6.     Ang Diborsiyo

 

Ipinagbabawal sa isang lalaki na hiwalayan ang kanyang maybahay habang ito ay mayroong regla. Kapag hiniwalayan niya ito habang may regla ay kanyang sinuway ang batas ng AllahU at ang Sugor at ang bunga nito ay pagkakasala sa sandaling iyon. Kinakailangang balikan niya ang kanyang maybahay at panatilihin ito sa kanyang piling hanggang sa matapos ang regla nito at saka niya isasagawa ang diborsyo. Nguni't higit na mainam na hayaan niya muna itong magregla sa ikalawang pagkakataon at kapag natapos na ang regla nito ay nasa kanya na kung pananatilihin niya ito sa kanyang piling o hiwalayan ito kung kanyang nanaisin.

 

7.     Ang Paliligo

 

Kailangang maligo ang isang babae kapag huminto ang kanyang regla. Hindi na niya kailangang kalagin sa pagkakatirintas ang kanyang buhok maliban na lamang kung napakahigpit nang pagkakatali at baka hindi na makarating ang tubig sa anit ng ulo. Kapag huminto ang kayang regla sa oras ng Salah, kinakailangang magmadali siyang maligo upang maabutan niya ang pagsasagawa ng Salah sa oras nito. Kung siya naman ay naglalakbay at wala siyang makitang tubig o kung may tubig man ay nangangamba siya na bakat makasama sa kanya ang paggamit ng tubig, o kung siya ay may sakit na makasasama ang paggamit ng tubig, magsagawa na lamang siya ng Tayammum sa halip na maligo at kapag nawala na ang nabanggit na mga hadlang ay saka siya maligo. Ganito ang pagsasagawa ng Tayammum: (a) gawin ang intensyon sa puso na ikaw ay magsasagawa ng Tayammum, (b) bigkasin ang "BISMILLAH:; (k) itapik ng isang beses ang dalawang palad sa tuyo at malinis na lupa o kahit anong bagay na may alikabok gaya ng pader, dingding, bato, buhangin, at iba pa; at (d) ihaplos nang isang beses lamang ang mga palad sa buong mukha at saka ihaplos ang kaliwang palad sa kanang kamay ng tig-iisang beses lamang.

 

 

Ang Istihadah

 

Ang Istihadah ay isang kalagayan ng babae na patuloy ang kanyang pagdurugo at talagang hindi na ito humihinto o kung humihinto man ay sa loob lamang ng maikling panahon gaya ng 1 o 2 araw sa loob ng isang buwan. At ayon sa ibang mga pantas ng Islam, ang pagdurugong humigit pa sa 15 araw ay Istihadah na maliban na lamang kung ang kanilang pangkaraniwang takdang -panahon (period) ay mahigit sa 15 araw.

 

May Tatlong Kalagayan ang Babaeng May Istihadah

 

1.   Na noong bago pa man siya magkaroon ng Istihadah ay mayroon na siyang pangkaraniwang takdang panahon, halimbawa'y 6 na araw na pagreregla buwan-buwan. sa ganitong sitwasyon, ang pangkaraniwan na takdang panahon niya noong wala pa ang Istihadah ang siya niyang pagbabatayan at saklaw siya ng mga alituntunin sa pagreregla at ang sobrang pagdurugo mula sa pangkaraniwang takdang panahon niya noon ay Istihadah na saklaw naman ng mga alituntunin para sa babaeng may Istihadah. Halimbawa'y may isang babae na noon ay nireregla sa loob ng 6 na araw tuwing magsisimula ang bawa't buwan nguni't biglang nagsimula siyang magkaroon ng tuloy-tuloy na pagdurugo. Kapag nagkagayon, ituturing na ang kanyang pagreregla ay anim na araw lamang tuwing umpisa ng buwan at ang sosobra pa roon ay Istihadah na. Pagkatapos ng anin na araw ay maliligo na siya at saka magsagawa ng ng Salah at hindi na niya bibigyang pansin ang lumalabas na dugo.

 

2.   Na noon pa mang simula nang una niyang makitang lumabas ang dugo ay tuloy-tuloy na ang pagdurugo anupa't hindi malaman ang pinagkaiba ng regla sa Istihadah. sa ganitong sitwasyon, kikilalanin niya ng maigi ang regla sa Istihadah. Ang dugo ng regla ay nakikilala sa kaitiman ng kulay o sa kalaputan o sa pagkakaroon ng amoy. Kapag mayroong kahit isa man lamang sa 3 katangiang ito, ang dugong lumalabas ay ituturing na regla at hindi Istihadah. Kaya ang babae sa sandaling ito ay magiging saklaw na ng mga alituntunin ng babaeng may regla at ang dugo naman na hindi nagtataglay ng kahit isa man lamang sa tatlong nabanggit na katangian ay Istihadah na saklaw naman ng mga alituntunin ng Istihadah. Halimbawa'y may isang babae na simula nang siya ay unang nilabasan ng dugo, hindi na huminto ang pgdurugo subali't (A) sa loob ng 10 araw (halimbawa)ay nakita niyang ang dugo ay kulay itim at kulay; pula naman sa mga nalalabi pang mga araw ng buwan o; (B) sa loob ng 10 araw ay nakita niyang ang dugo ay malapot at malabnaw naman sa mga nalalabi pang mga araw ng buwan o; (K) sa loob nang 10 araw, ang dugo ay may amoy at wala namang amoy sa nalalabi pang mga araw ng buwan. Sa ganitong sitwasyon ang regla niya ay sa (A) ay ang 10 araw na kulay itim ang dugo; ang regla niya sa (B) ay ang 10 araw na malapot ang dugo; ang regla niya sa (K) ay ang 10 araw na ang dugo ay may amoy. Ang labas sa tatlong nabanggit na katangiang ito ay Istihadah.

 

3.   Na wala siyang karaniwang takdang panahon ng regla at wala ring magandang paraan para makilala ang regla sa Istihadah sapagka't tuloy-tuloy na ang Istihadah simula ng una niyang makita ang dugo, at ang dugo ay may isang katangian lamang (hindi nagbabago ang kulay o amoy o lapot nito) o may katangiang nakalilito na hindi maaaring maging katangian ng regla. Sa ganitong sitwasyon, ang gagamitin niyang batayan para sa kanyang takdang panahon ay ang takdang panahon ng nakararaming babae, kaya ang magiging takdang panahon niya ay 6 o 7 araw sa bawa't buwan simula noong araw ng buwan na una niyang makita ang dugo. Ang dugo na lalabas pagkatapos ng takdang panahon ay Istihadah.

 

 

Ang Mga Alituntunin Sa Istihadah

 

Ang mga alituntunin na sumasaklaw sa babaeng may Istihadah ay katulad ng sa walang regla. Ang pakikipagtalik, halimbawa ay ipinahihintulot kahit na may dugo pang nakikita. Kaya walang ipinagkaiba ang mga babaeng may Istihadah at mga babaeng walang regla maliban sa mga sumusunod.

 

1.      Ang babaeng may Istihadah ay kailangang magsagawa ng Wudu' sa bawa't Salah,

 

2.      Ang babaeng may Istihadah bago magsagawa ng Wudu' ay kailangan hugasan muna ang bakas ng dugo sa kanyang damit o katawan at maglalagay siya ng bulak (o anumang kauri nito sa nilalabasan ng dugo) upang mapigil ang dugo.

 

 

Ang Nifas at ang mga Alituntunin Nito

 

Ang Nifas ay ang dugong inilalabas ng matris bunga ng panganganak na maaaring lumabas habang nanganganak o matapos manganak o kapag malapit nang manganak (2 o 3 araw bago manganak) na may kasamang pananakit ng tiyan (labor). Ang babae ay magiging Tahir (ibig sabihin ay maaari nang makipagtalik at magsagawa ng lahat ng mga gawaing panrelihiyon) kapag huminto ang kanyang pagdurugo. Kapag sumobra pa sa 40 araw ang kanyang pagdurugo, maliligo na siya pagkatapos ng ika – 40 araw kahit na patuloy pa rin ang pagdurugo sapagka't 40 araw lamang ang pinakamahabang panahon ng Nifas. Maliban na lamang kung ang sumobra sa 40 araw na pagdurugo ay regla, kapag nagkagayon, maghihintay siya hanggang sa matapos ang regla at saka siya maligo.

 

Maibibilang lamang na Nifas ang pagdurugo kung ang iniluwal ng isang babae ay may anyong tao na. Kaya kung sakaling nakunan siya at nagluwal ng maliit na fetus na walang malinaw na anyong tao, ang pagdurugo na maaaring mangyari pagkatapos na makunan ay hindi dugo ng Nifas kundi dugong galing sa ugat. Kung magkagayon, ituturing niyang siya ay may Istihadah. Ang pinakamaikling panahon upang magkaroon ng malinaw na anyong tao ang Fetus ay 80 araw simula nang magdalang-tao at ang pinakamahabang panahon naman ay 90 araw.

 

Ang mga alituntunin na napapaloob sa Nifas ay katulad ng mga alituntunin na napapaloob sa regla na nabanggit na.

 

 

Ang Pampigil ng Regla at Pagbubuntis

 

A.     Ang paggamit ng gamot na pampigil ng regla ay ipinahihintulot alinsunod sa 2 kondisyong sumusunod:

 

1.       Na walang pinangangambahang masama na maaaring mangyari sa kanya, nguni't kung mayroon, ang paggamit ay hindi ipinahihintulot, at

 

2.       Kailangang may pagsang-ayon ng kanyang asawa kung ang paggamit nito at may makakaapekto sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa.

 

B.      Ang paggamit ng pamparegla ay pinahihintulutan alinsunod sa dalawang kondisyong ito:

 

1.       Ang mga bagay o gamot o operasyon na magbubunga ng permanenteng pagpigil sa panganganak ay hindi pinahihintulutan, at

 

2.       Ang mga bagay o gamot o operasyon na magiging dahilan ng pansamantalang paghinto ng panganganak ay pinahihintulutan sa kondisyon na may kapahintulutan ng asawa at hindi makasasama sa babae. Halimbawa: Maaaring gumamit ng mga nabanggit ang isang babaeng madalas magbuntis at ang pagbubuntis ay lubhang nagpapahirap sa kanya anupa't gusto niyang limitihan ang kayang pagbubuntis, halimbawa'y tuwing ikalawang–taon.

 

 

Labing – isang Payo

 

Tanggapin mo, kapatid na Muslimah, ang labing-isang mahahalagang payong ito; isagawa mo ang mga ito upang ikaw ay mabuhay na maligaya at mamatay na kapuri-puri kung ipahihintulot ng AllahU. Sa pagtanggap mo nitong mga payo ay hingin mo ang tulong ng AllahU.

 

1.     Sambahin mo ang AllahU lamang ayon sa paraan ng mga pagsambang Kanyang itinakda na nasasaad sa Kanyang aklat, ang banal na Qur'an, at sa katuruan ng kanyang Propeta na si Muhammadr.

 

2.     Mag-ingat ka na mahaluan ng Shirk ang iyong paniniwala at pagsamba sapagka't ang Shirk ay nagiging dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng AllahU ang gawa ng tao at ito rin ang nagbubulid sa kanya sa kapahamakan.

 

3.     Mag-ingat ka sa Bid'ah maging iyon man ay sa pananampalataya o sa pagsamba sapagka't ang Bid'ah ay pagkaligaw at ang naligaw ay mapupunta sa Impiyerno.

 

4.     Gampanan mo ng maigi ang iyong mga Salah sapagka't ang sinumang nangangalaga at gumaganap sa mga ito ay lalo pang maingat sa iba pang mga bagay bukod pa sa Salah at ang sinumang nagpapabaya sa Salah ay lalo pang pabaya sa iba pang mga bagay bukod pa sa Salah. Panatiliin mo ang kalinisan sa Salah, at isagawa ito ng maaayos at may kababaang-loob. Huwag mong ipagpaliban ang pagsasagawa ng Salah sa takdang oras nito sapagka't kapag naging tanggap ang Salah ng isang tao, tanggap lahat ng kanyang gawa; at kapag nasira ang kanyang Salah, sira rin ang lahat ng kanyang mga gawa.

 

5.     Sundin mo ang iyong asawa. Huwag mong tanggihan ang kanyang kahilingan at huwag mong suwayin ang kanyang ipinag-uutos at ipinagbabawal hanggat hindi ka niya inuutusang suwayin ang AllahU at ang Kanyang Sugor.

 

6.     Pangalagaan mo ang kanyang karangalan at ari-arian kapag wala siya at ihanda mo ang iyong sarili kapag siya ay dumating.

 

7.     Maging mabuti ka sa iyong kapitbahay sa salita at sa gawa upang maitaguyod ang mabuti at mahadlangan ang masama.

 

8.    Manatili ka sa iyong bahay at huwag lumabas maliban na lamang kung kailangang-kailangan. At huwag kang lalabas na hindi suot ang Hijab.

 

9.     Magpakita ka ng kabutihan sa iyong mga magulang. Pigilin mo ang itong sarili na makasakit sa kanila sa salita man o sa gawa. Sundin mo sila hangga't ang ipinag-uutos nila sa iyo ay hindi salungat sa Islam. Subali't kung ang ipinagagawa nila sa iyo ay ay hindi naaayon sa Islam, huwag kang sumunod sapagka't walang pagsunod sa utos na labag sa Islam.

 

10. Pagtuunan mo ng lubos na pansin ang iyong mga anak. At iyon sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanila na maging matapat, malinis, magalang sa pananalita at kilos. Turuan mo rin sila ng magandang asal at kapuri-puring pag-uugali at pagsapit nila sa ikapitong taong gulang ay utusan mo na silang magsagawa ng Salah.

 

11. Paramihin mo ang iyong Dhikr at ang pagbibigay ng Sadaqah. Ang Sadaqah ay ibinibigay sa nangangailangan at ito ay buhat sa sumobra sa pangangailangan ng iyong sarili, asawa, at anak. At maging kaunti man ito ay mabuti pa rin.

 

1
2763
تعليقات (0)