Ramadan – Ang Buwan ng Pag-aayuno

Mir Lutful Kabir Saadi

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

 

 

Ramadan – Ang Buwan ng Pag-aayuno
Ni Mir Lutful Kabir Saadi

Salin sa Wikang Pilipino ng PLPHPAng Ramadan ang ika-9 na buwan ng sa Kalendaryong Islam. Ang Kalendaryong Islam katulad ng kalendaryong Solar sa kristiyanismo ay binubuo ng labing-dalawang buwan. Ang Kalendaryong Islam o Hijrah o lunar ay hango sa buwan at ang Kalendaryong Gregorian o solar ay hango sa araw. Ang mga buwan sa kalendaryong solar ay binubuo ng 30 o 31 araw maliban sa buwan ng Pebrero. Ang mga buwan ng Kalendaryong Lunar naman ay binubuo ng 29 o 30 na araw. Kaya’t ang Ramadan ay maaring 29 o 30 na araw.


Ang Kalendaryong Lunar ng Islam ay mas maigsi ng labing-isa o labing-dalawang araw kung ihahambing sa Kalendaryong Gregorian o Solar ay umiikot sa buong taon nito. Kaya’t dahil sa ang Ramadan ay nagsimula  noong ika-15 ng Octobre, taong 2004, sa taong susunod ay maaring sa ika-4 o 5 ng Octobre, taong 2005. Ang unang araw ng Ramadan ay nababatay sa pagsaksi sa paglabas ng buwan at ang araw ay magsisimula pagkatapos ng Salat ul-Magreb. Ang buong ikot ay nagaganap sa loob ng tatlongpu’t-limang taon. Sa ganitong paraan, ganoon din ang haba ng araw at sa sandali ng pag-aayuno sa iba’t ibang bahagi ng daigdig ay magkakaiba sa mga taon.


Ang pag-aayuno ay ‘Sawm o Siyam’ (pangmaramihan) sa salitang arabik.  Sa panahon ng buwan ng Ramadan, ang mga Muslim ay mag-aayuno mula sa ‘Subhe Sadik’ (bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw o takipsilim. Ang mga Muslim sa mga oras na ito ay tatalikdan ang pagkain, pag-inom, panigarilyo, at pakikipagtalik. Ang pag-aayuno ay ang pangtatlong haligi o tungkulin sa Islam. Ang pag-aayuno ay maraming mabubuting pakinabang, kabilang dito ay ang isang pamamaraan upang matutunan ang pagtitimpi sa sarili. Dahil sa kawalan natin ng pag-aabala sa pangkatawang pangangailangan sa buong araw sa oras ng pag-aayuno, ang timbang ng pagtitimpi ay nakatuon sa espritwal na bahagi ng katawan na siyang daan upang mapalapit sa Dakilang Allah. Ang Ramadan ay panahon din ng puspusang pagsamba, pagbabasa sa Qur’an, pagbibigay ng kawanggawa, ang pagpapadalisay ng asal, at ang paggawa ng mabubuting gawain sa dami ng iyong makakaya.  


Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ipinag-uutos sa bawa’t Muslim. Ang salitang arabik na Sawm ay may literal na kahulugang ‘pagtitimpi o pag-iwas’ subali’t bilang salitang nauukol sa Islam ay nangangahulugan ng pag-iwas o pagtitimpi mula sa pagkain, inumin at pakikipagtalik mula sa bukang liwayway hanggang sa paglubog ng Araw.

 

Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah:


O kayong nagsisisampalataya! Ang pag-aayuno ay iginawad sa inyo na katulad ng pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging Al-Muttaqun (magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, kabutihan, katuwiran, kataimtiman, atbp.). [Qur’an, 2:183]


Ang kahalagahan ng pag-aayuno ay ipinahayag sa ilang hadeeth ni Propeta Muhammad. Iniulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta:

 

Siya na mag-ayuno sa panahon ng Ramadan ng may pananampalataya at naghahangad ng gantimpala mula sa Allah ay mabigyan ng kapatawaran ang lahat ng kanyang nagdaang kasalanan. Siya na gumawa ng pagsamba (salah) sa gabi sa panahon ng Ramadan ng may pananampalataya at naghahangad ng gantimpala mula sa Allah ay mabigyan ng kapatawaran ang lahat ng kanyang nagdaang kasalanan. At sinuman ang malilipasan ng Lailat al-Qadr sa pagdarasal ng may pananampalataya at naghahangad ng gantimpala mula sa Allah ay mabigyan ng kapatawaran ang lahat ng kanyang nagdaang kasalanan. [Bukhari at Muslim]

 

Ang Ramadan ay espesyal na buwan ng taon sa mga Muslim sa buong mundo. Sa buwang ito, binigbiyan nila ng sapat na oras ang kanilang pamilya at kamag-anak. Panahon din ito ng pag-usisa sa sarili, taimtim na pagsamba sa Allah at pagtitimpi sa sarili.

 

Tinatanggap ng mga Muslim na ito ay isang uri ng pagtutuwid sa espirituwal na buhay. At bilang pangalawang layunin ay isang pamamaraan ng pagkakaroon ng karanasang magutom at magkaroon ng pakikiisang damdamin o diwa ng pagdamay sa mga mahihirap, at matutong magpasalamat at magkaroon ng utang ng loob sa lahat ng gantimpala ng Allah. Ang pag-aayuno ay may pakinabang rin sa kalusugan at nagbibigay ng pahinga sa ikot ng mahigpit na kinagawian sa pagkain at pagmamalabis


Habang ang bulontaryong pag-aayuno ay itinagubilin sa mga Muslim, sa panahon ng Ramadan ang pag-aayuno ay ipinag-uutos o sapilitan. Ang mga may sakit, manlalakbay, at mga babaeng nasa tiyak na kalagayan (regla, buntis, bagong panganak) ay hindi ipinag-uutos sa kanila ang pag-aayuno nguni’t kanilang babayaran ang mga araw na ito kapag sila’y magaling na. Ang pag-aayuno marahil ang pinakalaganap na ginagampanang uri ng pagsamba ng mga Muslim. Dagdag ito sa limang ulit ng pagsasagawa ng Salah (dasal), sa panahon ng Ramadan ang mga Muslim ay nagsasagawa ng espesyal na pagdarasal sa gabi (Taraweeh at Qiyam). Sa Ramadan, ang mga Muslim ay nagsusumikap na basahin ang Qur’an sa dami ng kanilang makakaya. Karamihan ay pinipilit basahin ang buong Qur’an kahit minsang ulit sa buwan ng Ramadan. Ang ilan ay ginugugol ang kanilang oras sa Masjid sa pakikinig ng Qur’an. Ang buwang ito naghihikayat sa mga Muslim na mapag-aralan ang wikang Arabik upang maunawan ang dalisay na pahayag sa Qur’an o sa pamamagitan ng salin nito sa banyagang wika para sa mga hindi marunong sa wikang Arabik.


Isang kinaugalian ng mga Muslim ang wakasan ang kanilang pag-aayuno sa araw sa pagsapit ng dilim sa pamamagitan ng pagkaing tinatawag na ‘Iftar.’ Isang tradisyon ng Propeta ang wakasan ang kanyang pag-aayuno sa pamamagitan ng datiles at tubig. Kasunod nito ay ang pagdadasal ng Salat ul-Magreb. Bago simulan ang pag-aayuno ang mga Muslim ay kinaugaliang magkaroon ng pagkain na tinatwag na Suhr. It ay ginagawa ng mabilisan ilang minuto bago ang pagtawag ng Adhan sa Salat ul-Fajr. Mainam na wakasan ang pag-aayuno kaagad-agad pagkatapos ng takip-silim o pagkatapos lumubog ng araw. Bigkasin ang du’a na ito sa pagwakas ng pag-aayuno:  

 

Allahumma laka sumtu wa 'ala ridhqika aftartu.

(O Allah! For You did I fast and with Your bounties did I break the fast)


Ang huling araw ng buwan ng Ramadan ay panahon ng katatagang espiritwal ng mga Muslim dahil bawa’t isa ay nagsusumikap maging malapit sa Allah sa pamamagitan ng pagsamba at gawaing mabuti. Ang gabing ipinahayag kay Propeta Muhammad ang unang mga talata sa Qur’an, na tinatawag na
Lailat ul-Qadr ay sa buwan ng Ramadan. Itinagubilin ng Propeta na hanapin ng mga Muslim ang gabing na ito sa araw ng 21, 23, 25, 27, at 29 sa huling sampung araw ng Ramadan. Ang Qur’an ay inilarawan ang gabing ito na “nakakahigit sa sampung buwan ng Ramadan” [Qur’an, 97:3]. Madaling mapag-alaman ang Lailat ul-Qadr habang nagsasagawa ng I’tikaf (isang uri ng debosyon sa pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng Masjid ng buong araw sa huling sampung araw ng Ramadan. Ginawa ito ng Propeta Muhammad sa kanyang buong buhay.


Ang karanasang pag-aayuno ay naglalayong turuan ang mga Muslim upang magkaroon ng desiplina at pagpipigil sa sarili at upang paalalahanan sila sa katayuan ng mga dukha’t maralita. Ang pag-aayuno ay kailangang talikdan hindi lamang ang pag-inom at pagkain, kundi pati na rin ang pag-inom at pagkain ng gamot. Ang Ramadan ay ang panahon kung saan ang mga Muslim ay ginugugul ang marami sa kanilang oras sa pagsamba at sapat na oras lamang sa makamundog pang-araw araw nilang pamumuhay. Ito ang panahon ng pagsamba, espirituwal na pagpapadalisay at pag-iisip.
Bab Al-Raiyan ang pangalan ng pintuan sa Kalangitan (Jannah) kung saan ang mga Muslim na kinaugaliang mag-ayuno ay papasok sa Araw ng Paghuhukom.


Ang pag-aayuno sa buwan ay maaring nakakabuti sa kalusugan ng isang tao at pansariling pagsulong o pag-unlad. Ang pag-aayuno sa Ramadan ay hindi lamang pagdesiplina sa katawan mula sa pagkain at pag-inom mula sa bukang liwayway at hanggang sa paglubog ng araw. Ang mga mata, mga tainga, dila, at maging ang ating maselang bahagi ng katawan ay parehong magpigil, kung ang isang Muslim ay naglalayong makamit ang kabuoang gantimpala sa pag-aayuno. Ang Ramadan ay tungkol din sa pagpigil sa galit o poot, paggawa ng mga kabutihan, pagdidisiplina sa sarili, at sinasanay ang sarili upang maging mabuting Muslim at tao sa panahon ng Ramadan at sa paglipas nito. Ang pag-aayuno ay tinutugunan ang maraming layunin. Habang sila’y nagugutom at nauuhaw, ipinagunita sa mga Muslim ang paghihirap ng mga maralita. Ang pag-aayuno ay isang pagkakataon na sanayin ang pagtitimpi sa sarili at ang pagpapadalisay sa isip at katawan.

 

Ang mga kabutihang makakamit sa pag-aayuno ay masisira sa limang bagay – ang pagsisinungaling, pang-iinsulto, ang pagtuligsa pagtalikod ng iba, ang pagsaksi na walang katotohanan o kasakiman. Ang mga ito’y maituturing na nakakasira sa lahat ng panahon at lalong malala ang dulot nitong pinsala sa buwan ng Ramadhan. Ang Fitra (ang kawanggawa sa uri ng bigas sa halagang isang sa’a (2.5 Kgs) bawa’t tao o pera sa halaga nito) ay nararapat ipamigay sa mga mahihirap bago ang Eid il-Fitr. Ang mga mayayaman ay kailangang magbayad ng kanilang zakat na isa na namang haligi ng pananampalatayang Islam. Karamihan sa mga tao ay nagbabayad ng zakat sa buwan ng Ramadan sa paghahangad na mabigyan ng karagdagang gantimpala.


Tinatapos ang Ramadan sa pamamagitan ng isang pagdiriwang, ang 'Eid-ul-Fitr'. Ito ay ginaganap sa unang araw ng Shawal, ang ika-10 buwan sa kalendaryong Islam. Ang 'Eid-ul-Fitr' ay isa sa mga dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islam. Ang isa ay ang Eid ul-Adha na idinadaos sa pagtatapos ng panaon ng Hajj. Sa araw ng Eid ang mga Muslim ay mag-aalay ng pagdadasal sa labasan o sa mga Masjid, suot ang kanilang pinakamagandang kasuotan, pagandahin ang kanilang tahanan, bigyang aliw ang mga bata, at pasyalan ang kamag-anak, kaibigan, at mga kapit-bahay.


Ang mga Muslim ay gumagamit ng ilang pangungusap sa pagbati sa isa’t isa para sa pagtatapos ng pag-aayuno at ang pagdiriwang sa 'Eid-ul-Fitr' Ang sumusunod ay ang ilan sa mga pagbating ito:

 

1.      “Atyab at-tihani bi-munasabat halul shahru Ramadan al-Mubarak” - arabic

The most precious congratulations on the occasion of te coming Ramadan.

 

2.      “Elveda, ey Ramazan” - Turkish

Farewell, O Ramadan

 

3.      “Eid Mubarak” – universal

A Blessed Eid

 

Ang Siyam o pag-aayuno ay isang gawain ng mga Muslim sa buong daigdig. Ang pangunahing kahalagahan ng Siyam ay ang pagkakaroon ng pagkamalay sa Allah (Taqwa) sa puso at kaluluwa ng nag-aayunong Muslim. Kinakailangang talikuran ang mga hindi magagandang asal.  Umiwas sa mga pagkain ay mahalaga sa oras g pag-aayuno subali’t hindi ito sapat.

 

Sinabi ng Propeta ng Allah:

 

‘Kapag hindi talikuran ang kasinungalingan sa salita at mga gawa, hindi kinakailangan ng Allah ang taong tinalikuran ang kanyang pagkain at inumin.” [Al-Bukhari]1
2873
تعليقات (0)