Tungkol sa Amin

Ang kilusan para sa Pagtatanggol sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan, ay upang harapin ang walang tigil na paninirang puri ng mga pinuno ng mga Ebanghelista sa Amerika.

Pagkaraan ng insedente noong 9/11, nasaksihan natin ang sadya at sestimatikong paninirang puri laban sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan. Ito’y isinasagawa ng mga pinuno ng mga Ebanghelista sa Amerika na mapagsamantalang ginagamit ang maimpluwensiyang makinarya sa medya ng Amerika. Ginagamit din nila ang kanilang pansariling website sa mga ganito ring gawain. Ang kanilang pamamaraan upang ipatupad ang kanilang layunin ay ibintang sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan, ang masasamang paratang at mga likhang usapin lamang ay isang maliwanag na paninira at paglapastangan sa Islam at mga Muslim at hamakin ang pangrelihiyon at moral na institusyon sa Islam. Upang ating maipagtanggol ang Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan, ang kanyang karangalan at dangal laban sa mga mapang-aping kilusan, ninais naming ilahad sa inyo ang ilang katutuhan hinggil sa pinuno ng mga Ebanghelistang ito, ang mga paninirang puri at pagpaparatang sa Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan, at ang kanilang pagkakaroon ng malapit na kaugnayan sa Pamahalaang Bush. Hinihiling namin sa Allah na patnubayan kami sa aming tungkulin na ipahayag ang katohanan na walang paglilihim sa anuman na nauukol dito.

Nawa’y ang kapayapaan at biyaya ng Allah ay mapasa ating Propeta Muhammad, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan, sampu ng kanyang pamilya, ang kanyang mga Sahabah [Kasamahan].

Ang tanggapan ng kilusan ng Pandaigdigang Lupon para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta, Sumakanya Nawa ang Kapayapaan.

Fax # sa Saudi Arabia: +96612066331

Fax # sa Estados Unidos: +12539819150

55
    Total:0   -   Page:1   -   Pages:0
    |«« »»|